ЕТАИ
Друштво за електроника, телекомуникации, автоматика и информатика

Финансиски помогнато од


МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ
T-MOBILE МАКЕДОНИЈА

ONE Telekom Slovenia Group

VIP Operator

ITS Iskratel

Nextsense

Cisco

Asseco

Microsam

Siskon

Телекабел

Сковин Винарија

Неотел

Microsoft

ITgma

Теми

Конференцијата ќе ги покрива следните (но и други сродни) тематски подрачја:

 1. Знаење и трансфер на технологии
 2. Моделирање и симулација
 3. Инструментација и мерење
 4. Процесирање на сигнали
 5. Едукација во областите ЕТАИ
 6. SCADA системи
 7. Процесирање на слики и видео
 8. Бази на податоци и информациони системи
 9. Визуелизација
 10. Интернет и ИП технологии
 11. Компјутерски мрежи
 12. Паралелно процесирање
 13. Мултимедиа
 14. Софтверско инженерство
 15. Препознавање на облици и машинска интелигенција
 16. Дистрибуирано процесирање
 17. Компјутерска графика
 18. Компјутерски архитектури
 19. Виртуелни околини
 20. Надежност на компјутерски системи
 21. Невронски мрежи
 22. Роботика и автоматизација
 23. Интелигентни системи и управување
 24. Управување на подвижни објекти
 25. Автоматизација, менаџмент и управување во технички и нетехнички системи
 26. Теорија на управување
 27. Мехатроника
 28. Фази системи
 29. Сензори и навигациски системи
 30. Системи на управување
 31. Системско инженерство
 32. Напредни пристапни технологии
 33. Нова генерација мрежи
 34. Управување на телекомуникациски мрежи
 35. Безжични комуникации
 36. Радио комуникации
 37. Телекомуникациски мрежи
 38. Оптички комуникации
 39. Теорија на комуникации и информации
 40. Регулатива на комуникациите
 41. Воздухопловни и електронски системи
 42. Електроника за широка потрошувачка
 43. Антени и простирање на бранови
 44. Радио-дифузна технологија
 45. Електромагнетна компатибилност
 46. Оптоелектроника и ласери
 47. Инженерство во медицина и биологија
 48. Енерегетска електроника
 49. Индустриска електроника
 50. Интегрирани електронски кола
 51. Полупроводнички електронски елементи
 52. Електрични кола и системи

IEEE Македонска секција

Универзитет “Св. Кирил и Методиј” - Скопје

Универзитет “Св. Климент Охридски” - Битола

Факултет за електротехника и информациски технологии - Скопје

Технички факултет – Битола

Министерство за образование и наука

Инженерска институција - Скопје